uw partner in erfafscheidingen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTTING VISIE
Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst met Schutting Visie (hierna: “SV”)
SV: de eenmanszaak zoals beschreven in lid 5 van dit artikel.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en
overeenkomsten tussen SV en opdrachtgevers.
3. Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld; ze worden bij de offerte gevoegd en maken er integraal onderdeel
van uit.
4. Behoudens indien en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn er geen andere voorwaarden
van toepassing op aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen SV en opdrachtgevers.
5. Schutting Visie is een eenmanszaak die erf afscheidingen en daaraan verwante producten, in de meest ruime zin
van het woord (bijvoorbeeld maar niet limitatief: poorten, bloembakken, sierhekwerk, raamdorpels), verkoopt, levert en op
locatie plaatst.
Artikel 2. Offertes
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Een offerte bindt SV eerst nadat SV dit schriftelijk bevestigd heeft, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de
opdracht.
4. Indien SV meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht, vigeert de laatst uitgebrachte
offerte en komen de eerdere offertes automatisch en zonder dat daartoe een mededeling wordt gedaan, te vervallen.
Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht
1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de
opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave konden worden voorzien, worden aan de
opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van de kosten, zullen aanleiding geven tot
een herberekening van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
2. Wijzigingen dienen schriftelijk of mondeling door de opdrachtgever aan SV te worden gecommuniceerd. Indien de
opdrachtgever de wijzigingen mondeling aan SV communiceert, ligt het risico van de correcte communicatie van de
wijzigingen bij de opdrachtgever.
3. Wijzigingen kunnen er toe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.
Artikel 4. Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting.
2. Betaling geschiedt op basis van de in de offerte genoemde betalingsopties.
3. Aanbetaling dient uiterlijk 1 werkdag voorafgaand aan het moment dat de producten afgeleverd dan wel geplaatst worden bij
opdrachtgever door SV ontvangen te zijn.
4. De totale betaling dient door SV uiterlijk op de dag waarop de producten ter plaatse geleverd worden en voordat de
bouwploeg de plaats verlaat, ontvangen te zijn. Indien de bouwploeg pas na 16:00 uur klaar is dan wel indien de bouwploeg de
plaats pas na 16:00 uur verlaat, dient de totale betaling door opdrachtgever toch vóór 16:00 te worden verricht.
5. Indien opdrachtgever het totale bedrag vooruitbetaalt, dient het totale bedrag uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de dag
waarop de producten ter plaatse geleverd worden door SV ontvangen te zijn. Indien overeengekomen is dat levering plaatsvindt
op een maandag, dient de betaling uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de maandag waarop geleverd wordt, door SV
ontvangen te zijn.
6. Opdrachtgever dient zijn factuur in de ‘Mijn Schuttingvisie omgeving’ (www.) te downloaden. Voorts wordt opdrachtgever de
mogelijkheid geboden om de (aan)betaling direct per Ideal te verrichten. De (aan)betaling zal alsdan direct door SV ontvangen
worden. Daarnaast kan opdrachtgever er voor kiezen om de (aan)betaling via een overschrijving aan SV te verrichten.
Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat het, afhankelijk van allerlei factoren, mogelijk enkele dagen in beslag
neemt alvorens de (aan)betaling door SV ontvangen is. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de (aan)betaling uiterlijk
op de werkdag voorafgaand aan de dag waarop geleverd wordt door SV ontvangen is.
7. Indien opdrachtgever de producten bij SV ophaalt dient de betaling op het moment dat de producten afgeleverd worden aan
opdrachtgever aan SV plaats te vinden.
8. Indien opdrachtgever zich niet aan bovengenoemde termijnen conformeert, is SV gerechtigd de uitvoering van opdracht te
staken dan wel de afwerking en/of uitlevering van bestelde goederen te staken.
9. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot invordering van het door opdrachtgever
verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden berekend
conform de staffel zoals die is neergelegd in het Besluit Vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten d.d. 27 maart 2012.
Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.
Artikel 5. Retentierecht
1. Wanneer SV goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot
voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten
genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 6. Overschrijding leveringstermijn
1. De door SV met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever telkens als approximatief en
nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt.
Artikel 7. Annuleringen
1. Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden aan SV een schadevergoeding te voldoen van
tenminste 25% van het totaalbedrag van de door opdrachtgever aan SV verstrekte opdracht tenzij SV aantoont dat de door
haar geleden schade het gefixeerde percentage van 25% overschrijdt.
Artikel 8. Reclames
1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 24 uren na ontvangst dan wel na plaatsing van de goederen.
Indien de opdrachtgever het geleverde niet binnen 24 uren op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering
akkoord te hebben bevonden. Indien de levering/plaatsing op een vrijdag dan wel een zaterdag geschiedt, dient de
opdrachtgever uiterlijk op de eerste maandag na de levering en wel voor 17:00 uur te reclameren.
2. Geconstateerde gebreken aan een gedeelte van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.
3. SV behoudt zich het recht voor om, indien zij een ondeugdelijk product heeft geleverd dan wel indien (een gedeelte van) een
product door SV ondeugdelijk geplaatst is, het gebrek te herstellen dan wel het gebrekkige product te vervangen. SV zal
ervoor zorg dragen dat een en ander binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen drie maanden, geschiedt.
Artikel 9. Afwijkingen
1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring.
2. SV kan geen garantie verlenen op kleur daar kleuren nimmer 100% identiek zijn.
3. SV wijst erop dat bij betonproducten ‘kalkbleeding’ op kan treden.
4. SV wijst erop dat hout krom kan trekken en mogelijk kan gaan scheuren; dit is inherent aan het product.
5. SV wijst er op dat er tussen betonplaten met enkelzijdig motief kieren kunnen zitten daar de betonplaten nimmer volledig op
elkaar aan kunnen sluiten.
6. Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door SV geleverde producten leiden
er toe dat elk recht van reclame en elke aanspraak op garantie vervalt.
7. Verkleuringen van materialen die volgens de algemene verkeersopvattingen geoorloofd zijn, geven de opdrachtgever nimmer
het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
Artikel 10. Overmacht
1. Storingen in de bedrijfsvoering van SV ten gevolge van overmacht ontheffen SV redelijkerwijs van haar leveringsplicht. Ten
gevolge van een dergelijke situatie kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
2. In geval van overmacht zal SV dit onverwijld aan de opdrachtgever mededelen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid.
1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten
wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat
door Opdrachtgever met betrekking tot die opdracht aan SV is betaald. Dan wel tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar
van SV uitkeert.
2. SV voert conform de door u verstrekte informatie de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de goederen
uit. Indien SV graafwerk verricht, komen deze werkzaamheden geheel voor risico van de opdrachtgever behoudens indien en
uitsluitend voor zover opdrachtgever schriftelijk aan SV de officiële correcte en exacte locatie van leidingen en kabels etc.
opgegeven heeft.
3. Opdrachtgever vrijwaart SV voor eventuele aanspraken van derden die ontstaan ten gevolge van de opdracht (en de
uitvoering daarvan) die opdrachtgever aan SV heeft verstrekt.
Artikel 12. Garantie
1. Op alle door SV geleverde materialen verleent SV die garantie die zij zelf verkrijgt van haar leveranciers.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door SV verkochte, geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van SV tot algehele betaling van deze goederen
door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
Artikel 14. Werkplek
1. SV is enkel dan in staat een product correct te plaatsen indien (niet limitatief):
a. De grond bouwrijp is;
b. De grond vrij van obstakels als wortels en puin is;
c. De waterstand niet te hoog is;
d. Er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden;
e. Er aan beide zijden van de plek waar het product geplaatst dient te worden een werkruimte van minimaal 50 centimeter
aanwezig is.
f. SV niet door het woonhuis, garage dan wel andere opstal dient te gaan alvorens zij in de gelegenheid wordt gesteld het
product te plaatsen. indien dit wel het geval is, zijn hieraan meerkosten verbonden tenzij vooraf schriftelijk anders
overeengekomen is.
g. Opdrachtgever voldoet aan alle eisen die SV in haar offerte aan de werkplek stelt;
h. Opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die SV m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.
2. Indien aan bovengenoemde condities door opdrachtgever niet voldaan wordt, vloeit hieruit meerwerk voor SV voort. SV
brengt alle meerkosten die zij dientengevolge moet maken in rekening aan opdrachtgever.
3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met de materialen binnen een straal van 25 meter van de
werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van
opdrachtgever komen.
4. SV verzoekt opdrachtgever tijdig een schets over te leggen van de indeling van de grond waarop SV een product dient te
plaatsen. De schets dient een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn. Eventuele hoogteverschillen, ook
met aangrenzende erven, dienen op de schets te worden aangegeven. Aanwezigheid van leidingen, waaronder maar niet
limitatief: hemelwaterafvoer en dergelijken dienen expliciet op de schets te worden aangegeven. Indien SV de bedoelde
schets niet acht dagen vóór de dag van plaatsing ontvangen heeft, gaat zij er van uit dat het een recht stuk grond betreft en
dat de grond, zowel op als in de grond volledig vrij is van obstakels. Indien SV, doordat opdrachtgever de schets niet tijdig
heeft over gelegd dan wel doordat opdrachtgever een schets heeft overgelegd die geen waarheidsgetrouwe weergave van
de werkelijkheid bevat, op de dag van plaatsing niet de juiste materialen bij zich heeft, komt dit voor rekening en risico van
opdrachtgever. Indien SV dientengevolge een nieuwe afspraak met opdrachtgever in dient te plannen ten behoeve van de
plaatsing, brengt zij hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening.
Artikel 15. Erfafscheidingen
1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanduiden van de juiste erfgrens. SV is nimmer aansprakelijk
voor het niet plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Opdrachtgever dient er, voorafgaand aan het plaatsen evenals
tijdens het plaatsen van de erafscheiding, op toe te zien dat de erfafscheiding op de juiste plek geplaatst wordt.
2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk jegens derden voor de plek waar de erfafscheiding geplaatst wordt.
3. Opdrachtgever vrijwaart SV voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfafscheiding geplaatst is.
Artikel 16. Geschillen
1. De verhouding tussen opdrachtgever en SV wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Enkel de bevoegde rechter te
’s-Hertogenbosch zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.
Artikel 17. Overige bepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
3. SV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen.
Schutting Visie is gevestigd in Helmond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven
onder nummer 17211209.
Laatst gewijzigd 25-06-2013